Sustainable Places in the World.

Hệ thống tự động điều khiển, quản lý, giám sát điều khiển bao gồm:

  • Hệ thống truyền nhận dữ liệu, thu thập dữ liệu truyền thông máy móc
  • Hệ thống điều khiển bằng PLC, Hệ thống băng tải, Conveyor
  • Hệ thống điều khiển quản lý giám sát Andon – Conveyor: thay thế việc ghi chép sổ sách, tính toán thủ công,…
  • Hệ thống SADA, DCS, BMS: hệ thống giám sát năng lượng,…
  • Object recognition technology use Camera