10+ NĂM KINH NGHIỆM

LĨNH VỰC KINH DOANH

dustra

Tự động hóa

Hệ thống tự động điều khiển, quản lý, giám sát điều khiển bao gồm: Hệ thống truyền nhận dữ liệu,

Thiết kế và thi công phòng sạch

Tư vấn, thiết kế, thi công hệ thống phòng sạch Tư vấn, thiết kế thi công kho đông lạnh Thi

Điều khiển máy móc

Lĩnh vực điều khiển máy móc là một phần quan trọng của lĩnh vực tự động hóa, tập trung vào

Thiết kế gia công máy móc tự động

Thiết kế, chế tạo máy tự động hóa theo yêu cầu Lắp đặt tủ bảng điện động lực, tủ phân

dustra