Sustainable Places in the World.

  • Thiết kế, chế tạo máy tự động hóa theo yêu cầu
  • Lắp đặt tủ bảng điện động lực, tủ phân phối
  • Lắp đặt máy